.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«el Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.»
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

Ac 1,1-11

Salm Responsorial

R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor. 

Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme. 
El Senyor és l’Altíssim, el terrible, 
Rei de reis a tot el món. R 

Déu puja enmig d’aclamacions, 

al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li, 
canteu al nostre rei. R

Que és rei de tot el món, 
canteu a Déu un himne. 
Déu regna sobre les nacions, 
Déu seu al tron sagrat.  R

Sl 46, 2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud. 

Ef 1,17-2

Lectura de l’evangeli segons sant Luch

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu. 
Lc 24,46-53

"D’aquí a pocs dies sereu batejats amb l’Esperit Sant "

Després del Ministeri públic i quan als Apòstols se’ls ha aparegut durant quaranta dies donant-los proves que era viu, ara li pregunten: Senyor, restablireu ara la reialesa d’Israel? Davant pregunta tan descoratjadora, Jesús respon: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem i fins als límits més llunyans de la terra. Jerusalem és la primera etapa del testimoniatge. Per això cal no allunyar-se de Jerusalem i no abandonar la Comunitat;
esperar la Promesa amb esperança filial en el Pare-Déu; i acollir el do diví amb què sereu revestits del poder de Dalt.
Heb dedica la part central a presentar Crist com perfecte i consagrat Gran Sacerdot mitjançant el culte nou del sacrifici del seu propi cos ofert una sola vegada com a víctima per abolir el pecat. Per això la sang de Jesús ens permet d’entrar confiadament al lloc santíssim. Perquè Jesús va prendre damunt seu els pecats de tots, fent realitat l’estil del Servent del Senyor d’Is 53,12.
Així ha inaugurat l’entrada obrint-nos un camí nou i viu.
En conseqüència presentem-nos-hi amb tota la fe d’un cor que no enganya i mantinguem ferma l’esperança que ens dóna la fe que professem: Déu compleix fidelment.
El Ressuscitat, que obre als deixebles el cor per comprendre les Escriptures (v. 45), els recorda: «El Messies havia de patir i ressuscitar al tercer dia; i calia predicar en nom d’Ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats.»
El projecte salvador de Déu reclama l’obra de Jesús (patir i ressuscitar) i també l’acció dels seus deixebles (predicar la conversió i el perdó).
La missió realment divina de ser testimonis engrescadors del Ressuscitat necessita força divina. Per això Jesús els promet:
«Jo us enviaré el do que el Pare ha promès», sense el qual l’objectiu seria mera utopia.
Als deixebles de Crist, d’ahir i d’avui, què els cal fer? No moure’s de la Ciutat i no abandonar la Comunitat, fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de Dalt.
El poder transformador de l’Esperit Sant, quan és acollit de cor per la Comunitat com a do de Déu, fa dels seus membres testimonis fidels del Ressuscitat.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES