.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Gènesis

En aquells dies, el Senyor digué a Abram: «Vés-te’n del teu país, del teu clan i de la casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que servirà per beneir. Beneiré els qui et beneeixin, però els qui et maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del país es valdran de tu per beneir-se.»
Abram se n’anà tal com el Senyor li havia dit.

Gn 12,1-4a

Salm Responsorial

R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.

La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l’amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam. R

Tenim posada l’esperança en el Senyor,
auxili nostre i escut que ens protegeix.
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.  R

Sl 32,4-5.18-19.20 i 22 (R.: 22)

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Estimat:
Tot el que has de sofrir juntament amb l’obra de l’evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna.
Ell ens ha salvat i ens ha cridat a una vocació santa, no perquè les nostres obres ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist abans dels segles, i que ara ha estat revelada amb l’aparició de Jesucrist, el nostre salvador, que ha desposseït la mort del poder que tenia i, amb la bona nova de l’evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat.

2Tm 1,8b-10

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! Si voleu, hi faré tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.»
Encara no havia acabat de dir això quan els cobrí un núvol lluminós, i del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús s’acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.» Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d’aquella visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.

Mt 17,1-9

"Aquest és el meu Fill, el meu estimat: escolteu-lo"

El Senyor digué a Abram: «Ves-te’n del teu país i de la casa del teu pare, cap al país que t’indicaré». No sabem l’anterior trajectòria espiritual d’Abram però Abram se n’anà com el Senyor li digué.
Amb la missió rep promesa singular: Et convertiré en un gran poble; faré gran el teu nom que servirà per a beneir.
El particularisme (et beneiré) és al servei de l’universalisme (totes les famílies es valdran del teu nom per beneir-se).
Abram és el primer beneficiari de la bene dicció divina perquè, gaudint-la, la pugui transmetre a tot el món.
El discurs d’exhortació a la fidelitat enmig de les proves de 2Tm s’articula en 3 etapes:
a) iniciativa gratuïta de Déu que ens ha salvat;
b) realització efectiva de la Salvació per Jesucrist, el nostre Salvador, que ha desposseït la mort del poder que tenia;
c) actua lit za ció de la Salvació amb l’Evangeli, del que Pau ha estat constituït herald, apòstol i mestre.
Timoteu és exhortat a sofrir per l’obra de l’Evangeli, suportant-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna.
Testimonis únics de la Transfiguració són Pere, Jaume i Joan, els més contraris al camí de Creu: pensant que Déu i Creu són incompatibles. I oblidant el recent avís del Mestre: Cal anar a Jerusalem i patir molt (16,21).
Es transfigurà davant d’ells: els vestits es tornaren fulgurants i eren tan blancs. La categoria divina —amagada per l’Encarnació— es fa visible i la condició humana deixa passar la Llum que portava dins. Amb l’aval de Moisès (la Llei) i Elies (els profetes).
La glòria del Tabor no és evasió que defuig la Creu sinó encoratjament per fer camí cap a Jerusalem i el Calvari.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES