.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú. El testimoni que els Apòstols donaven de la resurrecció de Jesucrist el confirmaven amb el poder que tenien d’obrar grans miracles. Tots els creients eren molt ben vistos de la gent.
Entre ells no hi havia ningú que visqués en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o d’immobles els venien, dipositaven als peus dels Apòstols el producte de la venda i era distribuït segons les necessitats de cadascú.

Ac 4,32-35

Salm Responsorial

R. Enaltiu el Senyor: Que n’és, de bo, perdura eternament el seu amor. 

Enaltiu el Senyor: Que n’és, de bo, 
perdura eternament el seu amor. 
Que respongui la casa d’Israel: 
perdura eternament el seu amor.  R

Que respongui la casa d’Aharon: 
perdura eternament el seu amor. 
Que responguin els qui veneren el Senyor: 
perdura eternament el seu amor. R

La dreta del Senyor fa proeses, 

la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. 
Els càstigs del Senyor han estat severs, 
però no m’ha abandonat a la mort. R

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l’edifici. 
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo. R

Sl 117,1-2.3-4.16ab-18.22-24 (R.: 1)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies ha nascut de Déu, i no hi ha ningú que estimi el pare sense estimar els fills que han nascut d’ell.
Si estimem Déu i complim els seus manaments, no hi ha dubte que estimem els fills de Déu, ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I aquests manaments no són feixucs, perquè cada fill de Déu és un vencedor del món. La nostra fe és la victòria que ja ha vençut el món. ¿Qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir la seva missió per l’aigua i per la sang; no per l’aigua solament, sinó per l’aigua i per la sang, i l’Esperit en dóna testimoni, ja que l’Esperit és la veritat. 

1Jn 5,1-6

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat.» No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

Jn 20,19-31

"Com el Pare m’ha enviat a mi també jo us envio a vosaltres"

El llibre dels Fets dels Apòstols s’estructura sobre l’encàrrec del Ressuscitat als Apòstols: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a Judea, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra (1,5s).
Els primers testimonis del Ressuscitat són la Comunitat de Jerusalem. Un primer resum (2,42s) ha destacat llur constància a assistir a l’ensenyament dels Apòstols, a posar en comú els béns i reunir-se per a partir el Pa i per a la pregària.
El segon resum presenta llur compartir tots els béns. El fet diferencial d’aquest estil de vida, on no hi havia ningú que visqués en la indigència, és l’objectiu: donar testimoni de la resurrecció de Jesucrist.
A 1Jn 5 el paral·lelisme entre tothom qui creu i tothom qui estima subratlla la complementarietat entre fe en Déu i amor als fills de Déu. L’amor fratern neix del projec te de Déu perquè la veritable comunió amb Déu reclama la prova de l’amor als germans.
En ser sepultat, Jesús de Natzaret desapareix de l’escena pública; poc després, els seus proclamen que Ell és viu amb una Vida nova. Què ha passat?
Cap text narra el moment puntual de Jesús ressuscitant.
Als relats evangèlics d’encontres amb el Ressuscitat hi ha elements comuns: tots són en diumenge, el primer dia de la setmana; sempre té la iniciativa el Ressuscitat sortint a buscar els seus (i mai a l’inrevés); sempre hi ha resistència a reconèixer-lo.
Després d’aparèixer-se a Maria Magdalena, el vespre d’aquell mateix diumenge, amb els deixebles reunits a casa amb les portes tancades per por dels jueus, el Ressuscitat entrà dient-los: «Pau a vosaltres»; i els mostrà les mans i el costat, signe de la seva identitat de Redemptor amb l’a mor més gran.
El do de l’Esperit Sant els capacita per a la missió: Com el Pare m’ha enviat a mi, també Jo us envio a vosaltres. Amb un encàrrec precís: A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats.
Nosaltres tampoc hem vist físicament el Ressuscitat: Feliços els qui creuran sense haver vist. Amb fe viva per a tenir vida en el seu Nom.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES