.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo sóc el cep veritable»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquell temps, Saule arribà a Jerusalem, i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s’hagués convertit, i tots el defugien. Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols, i els contà com, pel camí, el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat, i amb quina valentia havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d’aquell moment convivia amb ells a Jerusalem amb tota llibertat, predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. Aquests es proposaren de matar-lo, però els germans, que ho saberen, l’acompanyaren a Cesarea i el feren marxar a Tars. L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s’anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.

Ac 9,26-31

Salm Responsorial

R. En el Senyor s’inspirarà el meu himne el dia del gran aplec.

Davant dels fidels oferiré els sacrificis promesos. 
En menjaran els humils fins a saciar-se,
lloaran el Senyor els qui sincerament el busquen, 
i diran: «Viviu per molts anys.» R

Ho tindran present i es convertiran al Senyor
tots els països de la terra; 

es prosternaran davant seu gent de totes les nacions. 
Fins les cendres de les tombes l’adoraran, 
s’agenollaran davant seu els qui dormen a la pols. R

Serà per a ell la vida que em dóna, 
els meus descendents li seran fidels. 
Parlaran del Senyor a les generacions que vindran, 
i anunciaran els seus favors als qui naixeran després, 
i els diran: «El Senyor ha fet tot això.» R

Sl 21,26b-28.30-32 (R.: 26a)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència, i que ell ho sap tot. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança, i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I, per l’Esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.

1Jn 3,18-24

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dóna fruit en mi el Pare la talla, i la que dóna fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.»

Jn 15,1-8

"Qui està en mi dona molt de fruit"

Jerusalem intentava Saule incorporar-se als creients, però ells no creien que s’hagués convertit. Era prou d’esperar: coneixien les seves amenaces de mort contra els deixebles del Senyor (Ac 9,1).
L’ajudà Bernabé que pel seu compte el presentà als Apòstols avalant, que havent-se-li aparegut el Senyor pel camí cap a Damasc, després amb valentia havia predicat el Nom de Jesús. Saule s’incorpora a la Comunitat i des d’aleshores convivia amb ells amb tota llibertat. L’apòstol Pau no va per lliure com un franctirador.
Però els problemes segueixen: els jueus de llengua grega, amb qui discutia, es proposaren de matar-lo.
Tot i això, per camins de Creu com el seu Mestre, l’Església vivia en pau: creixia a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.
L’apel·latiu inicial «fillets» resumeix tot el que ja s’ha dit i enceta un nou desenvolupament: l’amor cristià és amor d’encarnació. Que el nostre amor no sigui només de paraules sinó de fets i de veritat.
La fe verificada en obres d’amor dona seguretat a la salvació. Així si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança.
El seu manament és que creguem en el seu Fill Jesucrist. Però el creure inclou l’estimar-nos uns als altres com Ell ens ho té manat i ens donà exemple.
Als Discursos de comiat de Jn 15- 17 Jesús parla en exclusiva als deixebles: amb originalitat perquè sembla com si parlés ja el Glorificat presentant la identitat profunda del deixeble.
Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Al llenguatge joànic «veritable» significa «únic». Cep, olivera i figuera, típics de la vegetació a Palestina, són símbols del Poble Elegit. La simbologia s’inspira a la tradició bí- blica: sobretot la cançó de la vinya d’Is 5.
Jesús és l’únic cep que, conreat pel Pare-vinyater, aporta fecunditat a les sarments: amb la condició de romandre/estar en el cep (expressió que surt 7 cops). Qui està en mi i Jo en ell, dona molt de fruit.
Cal deixar-nos conrear per Déu: també si pensem que ja som fructí fers. Perquè la sarment que dona fruit, el Pare l’esporga i la neteja perquè encara en doni més.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES