.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«els qui creuran i seran batejats se salvaran»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la Passió se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.» Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

Ac 1,1-11

Salm Responsorial

R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor.  

Aplaudiu, tots els pobles del món,
aclameu Déu amb entusiasme. 
El Senyor és l’Altíssim,
el temible, el gran rei de tota la terra. R

Déu puja enmig d’aclamacions

al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li! 
Canteu al nostre rei, canteu-li! R

Déu és rei de tot el món:
canteu a Déu un himne! 
Déu regna sobre les nacions, 
Déu seu al tron sagrat. R

Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud. 

Ef 1,17-23

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, agafaran serps amb les mans, i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.»
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.

Mc 16,15-20

"Rebreu una força que us farà testimonis meus"

El llibre dels Fets dels Apòstols és el 2n volum d’una obra dedicada al mateix personatge: Teòfil.
El 1r volum —evangeli de Lc— presenta la identitat i missió de Jesús: tot el que Jesús va fer i ensenyar.
El 2n volum —Ac— testimonia l’acompliment per part dels Apòstols de la missió que Jesús els confià.
Acaba Lc i comença Ac amb el mateix triple encàrrec de Jesús als deixebles: a) No us allunyeu de Jerusalem; b) Espereu la promesa del Pare; c) Jo us enviaré el do que el Pare ha promès.
Tot i la decebedora pregunta dels deixebles (Senyor, ara restablireu la reialesa d’Israel?), Jesús els confirma en la missió: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus fins als límits més llunyans de la terra.
L’Ascensió fa de pont entre Resurrecció i Pentecosta, en unitat inseparable; descrita de manera apocalíptica, ensenya que el Ressuscitat, endut al cel, torna al si de la vida trinitària amb el Pare i l’Esperit Sant.
Us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut. Ben mirat, l’únic deure del cristià és viure d’acord amb el que és per gràcia del Baptisme.
L’exhortació a la unitat ve reforçada amb l’aclamació litúrgica: un sol Senyor, una sola fe, un sol Baptisme, un sol Déu i Pare de tots.
L’objectiu dels diversos carismes (1Co 12) distribuïts a cadascú en bé de tots és únic: edificar el cos de Crist.
Per això cal no escatimar cap esforç vers la meta que és l’home que arriba a la talla de la plenitud de Crist.
El final original de Mc acaba estranyament: Les dones sortiren del sepulcre; i no digueren res a ningú perquè tenien por (v. 8).
L’afegit canònic de Mc (v. 9s) és un catecisme pasqual amb la proto-teofania a Maria Magdalena i l’aparició als Onze reunits a taula quan Jesús els confia la missió: Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli.
Es constata finalment que s’han complert tant l’encàrrec (ells se n’anaren a predicar pertot arreu) com l’ajut promès (el Senyor hi cooperava confirmant la predicació amb els miracles)

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES