.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«¿on comprarem pa perquè puguin menjar tots?»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del segon llibre dels Reis

En aquells dies, un home de Baal-Salisà va anar a dur a l’home de Déu, Eliseu, vint pans d’ordi, els primers de la collita, i vi novell. Eliseu digué al seu servidor: «Dona-ho a tota la comunitat i que mengin.» El servidor contestà: «Com puc donar això a un centenar d’homes?» Però Eliseu insistí: «Dona-ho a tota la comunitat i que mengin. Això diu el Senyor: Tots en menjaran, i encara en sobrarà.» Ell ho repartí, en menjaren i encara en sobrà, tal com el Senyor havia dit.

2Re 4,42-44

Salm Responsorial

R. Tan bon punt obriu la mà, Senyor, ens sacieu de bon grat. 

Que us enalteixin les vostres criatures, 
que us beneeixin els fidels; 
que proclamin la glòria del vostre Regne 
i parlin de la vostra potència.   R

Tothom té els ulls en vós, mirant esperançat,

i al seu temps vós els doneu l’aliment. 
Tan bon punt obriu la mà, 
sacieu de bon grat tots els vivents. R

Són camins de bondat els del Senyor, 
les seves obres són obres d’amor. 
El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.  R

Sl 144,10-11.15-16.17-18 (R.: cf. 16)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, jo, pres per causa del Senyor, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l’esperit amb els lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l’esperança que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot.

Ef 4,1-6

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús se n’anà a l’altra riba del llac de Galilea, el llac de Tiberíades. El seguia molta gent, perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la muntanya i s’hi assegué amb els deixebles. S’acostava la Pasqua, la festa dels jueus. Jesús alçà els ulls, veié la gentada que anava arribant i preguntà a Felip: «On comprarem pa perquè puguin menjar tots?» Ho preguntava per veure què hi deia Felip. Jesús ja sabia què volia fer. Felip li respongué: «Necessitaríem molts diners per poder donar només un tros de pa a cadascú.» Un dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, diu a Jesús: «Aquí hi ha un noi que té cinc pans d’ordi i dos peixos, però, què és això per a tanta gent?» Jesús digué que fessin seure tothom. En aquell indret hi havia molta herba, i s’hi assegueren. Eren uns cinc mil homes.
Jesús prengué els pans, digué l’acció de gràcies i els repartí entre tota la gent asseguda. El mateix va fer amb els peixos. I en repartia tant com en volien. Quan tothom quedà satisfet digué als deixebles: «Recolliu el que ha sobrat, que no es faci malbé.» Ho recolliren, i de les sobres d’aquells cinc pans d’ordi ompliren dotze coves.
Quan la gent s’adonà del prodigi que Jesús havia fet, començà a dir: «Segur que aquest home és el profeta que havia de venir al món.» Jesús, sabent que anaven a apoderar-se d’ell per fer-lo rei, es retirà tot sol a la muntanya.

Jn 6,1-15

"Un sol Senyor, una sola fe, un sol Baptisme, un sol Déu i Pare"

El llibre de 2Re és l’última anella d’un bloc narratiu: la història deuteronomista (Dt, Jos, Jt, 1-2Sa i 1-2Re), més catequètica que historiogràfica. La tradició jueva els cataloga com a «profetes anteriors».
Eliseu pertany a una comunitat de profetes (2Re 4,1) que viuen en pobresa i la gent va a consultar-los.
Un va anar a dur a l’home de Déu, Eliseu, vint pans d’ordi, els primers de la collita, i vi novell: les primícies per al Senyor són la part santa del Senyor (Lv 23,17.20) perquè són el bo i millor dels primers fruits dels teus camps (Ex 34,26).
Eliseu insisteix: Dona-ho a tota la comunitat.
La multiplicació de pans d’ordi i vi novell és perquè diu el Senyor: Tots en menjaran i encara en sobrarà.
Al cp. 4 comença la 2a part d’Ef, centrada en l’exhortació a la unitat per mitjà de l’amor. La secció v. 1-6 comenta les actituds pròpies de la vida comunitària de l’Església.
L’únic deure del cristià és viure d’acord amb allò que és pel voler de Déu, acceptat per la fe. Us prego que visqueu d’acord amb la vocació que heu rebut.
Les actituds corresponents són humilitat, paciència i mansuetud; amb el coronament de l’amor: suportant- vos amb amor els uns als altres. Per avançar en el seu assoliment, cal no escati - mar cap esforç per estrènyer la unitat de l’esperit amb els lligams de la pau.
Hi ha a Jn 6 una unitat literària en 4 episodis: a) v. 1-15 el senyal del pa multiplicat abundosament; b) v. 16-25 el senyal de Jesús caminant per damunt de l’aigua; c) v. 26-65 el discurs del Pa de Vida; d) v. 66-71 l’opció a favor o en contra de Jesús.
Dient que s’acostava la Pasqua dels jueus, s’invita a distingir la Pasqua dels cristians.
On comprarem pa perquè pugui menjar la gentada? La pregunta a Felip és interpel·lació de Jesús que ja sabia què volia fer.
A Jn no hi ha cap situació de necessitat (com als sinòptics); i és Jesús qui repartí els pans subratllant la condi ció de «convidats» de tots els comensals.
Jesús prengué els pans, digué l’acció de gràcies i els repartí entre la gent: amb vocabulari eucarístic.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES